รู้จักกันด้วยชั่วโมงโค๊ตของสุวิมล


                   - นางสาวสุวิมล  ลายลักษณ์ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 35
-แผนการเรียน วิทย์-คนิต
-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยบรูพา
-การนำไปประกอบรายได้ในอนาคตเช่น การสอนพิเศษในรายวิชานี้ได้
-คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น 
ระดับสูงสุดคือ 9
เมื่อเล่นแล้วสนุกดีสามารถฝึกสมองได้ความคิดเห็น